(zpět na hlavní stránku - Databáze firem na DVD)

 


Základní principy vyhledávání

Vyhledávat informace v databázi lze několika způsoby. Základní způsob používá postupné kroky, kdy otevíráme tzv. slovníky, z nichž vybíráme požadované hodnoty, například slova z názvů firem, údaje adresy, datumy (vzniku), roční obrat atd. V hlavní programové masce se tlačítkem Nový dotaz otevře nabídka všech vyhledávacích kritérií.


Nový dotaz ruší předchozí provedené dotazy. Každý složitější postup lze ale uložit a kdykoliv vyvolat. Pro každé kritérium vyhledávání se otevře příslušný slovník.


Potřebné hodnoty ze slovníků se vybírají buď tím, že slovníkem listujeme nebo v něm hledáme pomocí tlačítek Najdi nebo Skupina. Označené (zatržené) hodnoty pak program vyhledá po stisknutí tlačítka OK.Kromě listování slovníkem (které je praktické jen u slovníků menšího rozsahu) se ve slovníku pohybujeme tak, že ve spodním okně napíšeme část hledaného textu (řetězce).

 


Pro slovníky, které mají povahu klasifikací (například odvětvová klasifikace OKEČ) je nejvhodnější použít funkci (tlačítko) Najdi. Jako hledaný text uvedeme libovolný řetězec a program postupně prochází klasifikací a nabízí nalezené položky klasifikace. Ty buď přeskočíme nebo označíme, jako bychom je vybírali listováním. Listování ukončíme (Storno) a pokud nechceme již pokračovat, použijeme OK, aby program vyhledal označené hodnoty.

 

Pro slovníky, které obsahují běžný text (např. text článku, název firmy, text obchodního rejstříku apod.) je nejlepší použít vyhledávání pomocí tzv. Skupiny. V příslušném okně lze psát libovolný text složený i z více slov, můžeme používat závorky, logické operátory a hvězdičky pro vyjádření pravostranného rozšíření. Můžeme tedy dotaz formulovat např.:
investiční společnost - vyhledáme přesně tato dvě slova
invest* spol* - vyhledáme různé tvary obou slov
(invest* or kapitál*) and spol* - vyhledáme buď investiční nebo kapitálové společnosti zapsané v různém tvaru.
Po potvrzení OK program rovnou vyhledá výsledky.


Výsledky vybrané v rámci jednoho kroku lze dále kombinovat s dalšími výběrovými kritérii, modifikovat (logicky rozšiřovat nebo zužovat) je pomocí logických operátorů AND, OR, AND NOT.

Použijeme tedy tlačítko Modifikace a vybereme potřebný logický operátor. AND způsobí, že předchozí výsledek bude zúžen jen na ty záznamy, které splňují předchozí a současně i nově zadávané podmínky. OR naopak k předchozím výsledkům přidá výsledky podle nové podmínky. AND NOT zase z předchozích výsledků vybere jej ty, které neobsahují nově specifikovanou hodnotu.


Dále pokračujeme stejným způsobem (vybíráme hodnoty ze slovníku). O průběhu všech kroků nás program průběžně informuje. Pokud chceme zrušit právě provedený krok, použijeme tlačítko Zpět. Pracujeme-li na složitějším dotazu, je dobré si některé etapy pro jistotu uložit. Chceme-li změnit některé parametry dotazu, aniž bychom museli všechny kroky opakovat znovu, použijeme tzv. přímou tvorbu dotazu.


Zobrazení vyhledaných výsledků

Vyhledané výsledky (záznamy) můžeme zobrazit buď ve formě seznamu nebo jako kompletní záznamy.

Použijeme k tomu buď menu z horní lišty nebo samostatná tlačítka Seznam a Výsledky.

 

Seznam poskytuje rychlý přehled přes několik základních údajů (záznam = řádek). Kliknutím na tlačítko vlevo s pořadovým číslem záznamu nebo přepnutím na kompletní záznam se zobrazí všechny informace obsažené v záznamu.


Plné zobrazení výsledků se nám nabízí ve dvou podobách. Jako tzv. dialogové zobrazení a zobrazení v tiskové podobě. K přepínání mezi formáty zobrazení slouží ikony (11) v horní liště.

Dialogové zobrazení umožňuje pohodnější přehled, rozsáhlejší výsledky jsou uspořádány do záložek. Toto zobrazení obsahuje navíc řadu aktivních prvků včetně práce s vlastní poznámkou.K zobrazení pouze určitých vybraných položek slouží menu Služby, konkrétně výběr položek. Rozhodneme-li v libovolném ze způsobů zobrazení informací pro další hledání, pokračujeme modifikací, nebo použijeme prohledávání pomocí metody fulltextu.


Dáváme-li přednost "lineárnímu" zobrazení výsledků nebo chceme-li si prohlédnout výstup tak, jak bude vypadat při tisku, použijeme tento typ zobrazení výsledků.Přehled ovládacích ikon v zobrazení výsledků:

1. Posun mezi záznamy (začátek / předchozí / další / konec).
2. Zavření výsledků a návrat do základní (vyhledávací masky).
3. Označení (případně zrušení označení) aktuálního záznamu.
4. Přenesení textu aktuálního záznamu do schránky pro případné vložení do jiné aplikace.
5. Rychlý posun v záznamech (např. skok na konkrétní pořadové číslo záznamu).
6. Spuštění vyhledávání metodou fulltextu, druhá ikona je aktivní jen po zadání parametrů jako "najdi další".
7. Globální vyhledávání přes aktuální nebo vybrané IČO ve všech momentálně dostupných databázích.
8. Přehled momentálně probíhajících exportů a tisků.
9. Spuštění funkce pro hromadný výběr e-mailů nebo faxů z databáze.
10. Nastavení parametrů databáze.
11. Přepínání mezi dialogovým / textovým zobrazením výsledků a stručným seznamem.
12. Spuštění funkce pro hromadné vkládání údajů do vlastní poznámky.
13. Nápověda.


Tisk a export výsledků

Všechny aktuálně vyhledané záznamy můžeme dále využít, například je vytisknout.Z menu Tisk vybereme, zda chceme tisknout celé záznamy (všechny, označené, atd.) nebo jen adresy. Tisk adres se předpokládá na štítky, obálky apod, tisk celých záznamů standardně na volné listy papíru (A4) podle typu a nastavení tiskárny.

 

V dalším kroku můžeme definovat, zda se mají tisknout jen některé záznamy, lze použít například i tzv. periodu (tisk každého x-tého záznamu).
Typ exportu zde určuje, zda jde o tisk adres nebo celých záznamů. I v této fázi se lze ještě rozhodnout pro jiný typ tisku. Zvolíme-li si tisk adres, zaktivuje se tlačítko pro nastavení adresek.
Podrobněji se parametrizací tisku adres zabývá samostatný příklad.Vyhledané výsledky nemusíme pouze tisknout, ale můžeme je pro další použití exportovat v elektronické podobě v různých formátech. Export se spouší obdobně jako Tisk z horního menu.

K dispozici jsou formáty textové (TXT) nebo databázové (DBF, XLS), případně textové strukturované (TXT s oddělovači). Vybraný formát obsahuje buď všechny položky databáze nebo jen některé položky (například "adresa" obsahuje IČO, název a adresu firmy, jméno a funkci osoby).
Základem je "TXT textový" formát, který vytváří prostý textový soubor s údaji uspořádanými tak, jak jsou vidět při standardním zobrazení. V tomto formátu lze i pro export vybrat položky.
Při exportu je dále potřeba definovat jméno a umístění souboru způsobem obvyklým v prostředí Windows.

 


Další funkce a možnosti

Uložení a vyvolání dotazu

Každý provedený dotaz můžeme ukládat pro další opakované spuštění. Tímto způsobem je např. vhodné "pojistit" složitější formulace dotazů. Ke jménu dotazu můžeme připojit vysvětlující poznámku. Uložené dotazy se spouští z hlavní vyhledávací masky. Dotazy zůstávají zachovány i po dodání nové aktualizace databází.


Přímá tvorba dotazu

Pokud dáváme přednost exaktnějšímu zadávání dotazů, kdy se všechny podmínky formulují najednou, použijeme tlačítko Přímý dotaz. Zde formulujeme dotaz v syntaxi
KÓD ÚDAJE: hodnota operátor hodnota.
Pokud neznáme kódy údajů a hodnoty, vybereme z okna Slovníky požadovaný typ údaje a po pravé straně se zaktivuje možnost vybírat hodnoty. Dobrým způsobem použití je i vložení aktuálního dotazu a jeho částečné úpravy. Takto například snadno změníme formulace složitých dotazů, aniž bychom je museli celé postupně sestavovat znovu.


Aktivní prvky v zobrazení výsledků

V tzv. dialogovém zobrazení výsledků najdeme i některé aktivní prvky.
Tlačítko www.justice.cz nebo ARES vyvolá automatické spojení s příslušným veřejným serverem a vyhledá informace o aktuální firmě.
Údaj zvýrazněný podtržením vyvolá konkrétní akci. Například IČO firmy umožní spustit prohledání všech momentálně dostupných databází podle daného IČO. Aktivní E-mail nebo URL vytvoří novou zprávu elektronické pošty nebo spustí prohlížeč na vybrané (http resp. URL) adrese.


Opravy údajů a vlastní poznámka

Programové prostředí umožňuje vkládat vlastní údaje a poznámky.
Údaje adresy včetně názvu firmy, kontaktní spojení včetně jmen osob můžeme měnit podle vlastních poznatků. Program všechny změny označí žlutým pozadím a při další práci změny respektuje, například při tisku nebo exportu.
Jména osob je vhodné vkládat v podobě: Jméno Příjmení, funkce, pohlaví (vyjádřeno kódem F nebo M).
Všechny změny jsou uchovány i po dodání nové aktualizace databází. Změny lze vrátit do původního stavu, zálohovat je a opětovně nahrát.

Doplnit libovolný text nebo naplánovat další akci můžeme v záložce Vlastní poznámka. Všechny hodnoty poznámek můžeme zpětně vyhledat, vyhledávání se spouští z hlavní vyhledávací masky.

 

 


Služby - výběr položek

Pokud chceme zobrazit (tisknout) jen některé položky, definujeme si jejich výběr v rámci menu Služby - Výběr položek. Položky buď jednotlivě zatrhneme (zrušíme) nebo použijeme tlačítko Vyber vše, Zruš vše.


Fulltextové hledání

Pokud výsledky dosavadního vyhledávání nejsou zcela odpovídající, můžeme použít ještě vyhledávání fulltextové.
Tlačítko 6. otevře okno pro zadání parametrů fulltextu. Zde lze definovat podmínky včetně vzdálenosti a pořadí hledaných slov, rozlišení velkých a malých písmen atd. Program prohledává vždy všechny položky (celý text) záznamu. Pokud chceme prohledávat jen některé části záznamů, nadefinujeme je předem pomocí výběru položek.

 


Aktualizováno: 24.9.2001