(zpět na hlavní stránku - Databáze firem na DVD)
Vysvětlivky k formátům exportu

Creditinfo – Firemní Monitor a Albertina – Firemní Monitor podporují velké množství variant exportů, jejich celkový přehled získáte pomocí průvodce exporty. Při exportu můžete volit jednak obsah exportu, formát dat, a způsob uložení některých hodnot.

Obsah exportu nabízí skupiny předem připravených možností, samozřejmě v závislosti na dané databázi (maximální nabídku poskytuje Creditinfo – Firemní Monitor
). K dispozici jsou tyto skupiny připravených exportních formátů dle obsahu:

Firmy - zahrnuje kompletní nebo vybrané údaje vztahující se k firmě.

Adresy firem - zahrnuje kontaktní údaje na firmy a osoby v nich působící, tj. zejména statutártní zástupce.

Účetní závěrky - zahrnuje plné účetní závěrky nebo soubory vybraných finančních údajů a dopočítaných ukazatelů.

Komplet - je nabídka poskytující exporty všech dostupných údajů o firmě, týká se jen formátů, které toto umožňují uložit do jednoho souboru (PDF, MDB, TXT).

Formát dat nabízí výběr z těchto možností:

DBF
je formát databáze FoxPro (standard verze 2.5, který je případně importovatelný i do MS Excel). Tento formát lze zpracovat i ve vyšších verzích programů FoxPro vč. Visual FoxPro. Rozsáhlá textová pole jsou uložena do tzv. memopolí, která tvoří paralelní soubor s příponou FPT.

XLS je formát tabulkového procesoru MS Office Excel. Pro něj platí omezení maximálního počtu řádků (65.000) a sloupců (max. 100). Do tohoto formátu nelze exportovat některá rozsáhlá textová pole.

CSV je univerzální strukturovaný textový formát, který lze importovat do různých prostředí včetně prostředí mimo operační systémy Windows. Každá věta tvoří řádek ukončený znaky CR/LF, jednotlivé položky jsou odděleny středníkem a uzavřeny do uvozovek (kromě datumů). Znak CR/LF uvnitř textových polí je nahrazen znakem | (124). V rámci tzv. "zkráceného formátu CSV" jsou vybrána jen pole, která nepřesahují 255 B. Tento formát je optimalizován např. pro import do prostředí software SPSS.

XML je univerzální standardizovaný formát dat. Zde zvolený formát XML ukládá hodnoty jako atributy. Počet vět pro jeden soubor je omezen na kapacitu 10.000.

WAB je specifický formát pro MS Windows adresář - Windows Address Book, s kterým spolupracuje např. MS Outlook nebo MS Outlook Express. Do tohoto formátu jsou exportovány jen údaje použitelné v daném adresáři. Počet vět pro jeden soubor je omezen na kapacitu 10.000. V případě výskytu více e-mailů u jedné firmy je do adresáře WAB ukládán první z nich.

PDF je standardní formát pro zobrazení a přenos textů a obrázků. Je vhodný pro přesné zachování všech parametrů zobrazených dat včetně například grafů, které se v jiných formátech neexportují. Počet vět exportovaných do PDF je omezen z důvodů náročnosti na paměť počítače na maximum 20 najednou exportovaných záznamů.

MDB je formát určený pro MS Access umožňující současně vytvořit všechny relační tabulky v jednom MDB soubory, tj. např. firmy, osoby, účetní závěrky, atd. Počet vět pro jeden soubor je omezen na kapacitu 10.000.

TXT zkratka označuje prosté textové soubory, které obsahují nestrukturovaná data odpovídající podobě, jak jsou zobrazována ve výstupech. Data jsou vhodná pro načtení do textových editorů jakými jsou MS Office Word apod. Specifikem tohoto formátu je to, že přesně exportuje jen ty položky, které jsou aktuálně vybrány pro zobrazení.

Způsobem uložení hodnot se rozumí volba Číselník kódem nebo Číselník textem. Některé položky databáze mají povahu číselníků, tj. v databázích je uložen pouze kód a jeho význam se zobrazuje přes tzv. číselník. Například činnost podle klasifikace OKEČ je uložena jako pětimístný hierarchický kód, význam kódu je popsán textem dlouhým až 120 znaků. Zvolíte-li export typu Číselník kódem, budou ve výstupním souboru uloženy pouze kódy bez jejich významu. Zvolíte-li naopak export typu Číselník textem, budou ve výstupním souboru uloženy významy kódů a délka položek se rozšíří až na 120 znaků, dle potřeby jednotlivých číselníků.


Databáze firem | Monitoring tisku | Adresář firem | Katalog firem | Monitoring médií | Databáze firem | Obecní úřady | Databáze firem | Letenky | Zájezdy | Letenky on line | Letenky | Letenky |